Printing.jpg
get-uk-visa-400x225.jpg

Satrap's language services are used by GET UK VISA, 

for submission of translations of documents of their clients to government agencies to obtain visa, work permits and residency.

facebook.jpg
 جدیدترین کتاب های انتشار ات ساتراپ
Screen Shot 2018-04-30 at 10.47.39.png
Screen Shot 2021-01-30 at 08.20.37.png
Screen Shot 2021-01-26 at 12.13.57.png
Screen Shot 2021-01-30 at 10.15.11.png
Screen Shot 2021-01-05 at 17.26.43.png
 نویسنده و نظریه پرداز رامین پرهام در کتاب جدید خود بازگشت به آرمانهای انقلاب مشروطه و پایان دادن به حاکمیت استبداد مذهبی را راهگشای ساختن ایرانی نوین
،می داند که در آن پادشاه قانون نیست،
 قانون پادشاه است  
چهار دهه پس از سقوط حکومت شاه فقید هنوز  زوایای تاریک این حادثه تاریخی در پشت پرده باقی مانده که پژوهشگر سرشناس اندرو اسکات کوپر  بسیاری از آنها را در این  کتاب مستند با ترجمه دقیق و شیوای رضا تقی زاده روشن می سازد   
زندگی و مبارزات  مصطفی کمال ملقب به آتاتور ک، پدر ترکیه، در این اثر جدید  محقق برجسته ایلبر ارتایلی با ترجمه
کارن کیا، سرگذشت رهبری فرزانه را در  بازسازی میهنی فرای خاکستر جنگ و پایان امپراتوری عثمانی به نمایش می گذارد  
 زنان در ایران باستان عنوان پژوهشی به قلم شهره نباهی فعال حقوق زنان است که به زبان انگلیسی و در راستای شناساندن آنها به جامعه جهانی و ارج نهادن بر سهم زنان در آفرینش تمدن  
 ایران به رشته تحریر درآمده است  
لرد داود آلیانس در کتاب خاطرات خود رمز و رازهای موفقیت در مقابل چالش های زندگی را برای نسلهای جوان بازگو می کند که چگونه  مهاجری از کاشان با تلاشی خستگی ناپذیر به مقام  سلطان صنعت نساجی دنیا می رسد     
Screen Shot 2021-02-03 at 10.27.59.png
Screen Shot 2018-04-30 at 10.38.44.png
Screen Shot 2021-01-30 at 08.32.42.png
Screen Shot 2018-08-29 at 10.55.24.png
Screen Shot 2021-01-30 at 10.36.59.png
زندانی سیاسی پیش و پس از انقلاب ناصر کمالی با نوشتن خاطرات خود ضمن بیان  آرزوهای از دست رفته نسلی از  ایرانیان برای دست یابی به عدالت و آزادی خاطره جانباختگان در راه  این ایده آل های  انسانی را گرامی می دارد    
 شادروان محمد علی طالقانی در این مجموعه مقالات پژوهشی درباره سنت شهریاری در تاریخ ایران خواننده را با سیمای زندگی اجتماعی و عظمت فرهنگی و  اداری و نظامی میهن ما در عهد پادشاهان ساسانی آشنا می سازد
خاطرات زندگی پربار یوسف شاهری صنعتگر سرشناس ایرانی که با پژوهش محقق برجسته گوئل کهن تنظیم شده خواننده را با روایتی دست اول از دوران صنعتی شدن جامعه سنتی ایرانی و پیامدهای اجتماعی آن آشنا می سازد  
افسر پیشین ارتش ایران حامد محمدی در این کتاب تحلیلی با نگاهی دقیق به نزدیکی سیاست های رژیم های ایران و سوریه با منافع روسیه به  چالش های این استراتژی در منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران می پردازد  
 ناهید حسینی پژوهشگر امور آموزشی زنان ایران در کتاب جدید خود  با ارایه آمار و ارقام به پیشرفت های علمی و اجتماعی زنان کشور  در سی سال گذشته پرداخته و سهم آنان در ساختن فردای میهن را یادآور می شود
و در سالهای اخیر
Screen Shot 2021-01-30 at 09.42.45.png
Screen Shot 2021-01-30 at 10.09.33.png
Screen Shot 2021-01-30 at 09.50.14.png
Screen Shot 2021-01-30 at 09.28.07.png
Screen Shot 2018-04-30 at 10.45.28.png
Screen Shot 2021-01-30 at 09.44.09.png
Screen Shot 2021-01-30 at 09.18.57.png
Screen Shot 2018-04-30 at 10.48.54.png
Screen Shot 2018-04-30 at 10.50.23.png
Screen Shot 2018-04-30 at 10.50.58.png
Screen Shot 2021-01-30 at 10.11.09.png
Screen Shot 2021-01-30 at 09.40.04.png
Screen Shot 2021-01-30 at 10.07.15.png
Screen Shot 2018-04-30 at 10.44.19.png
Bar man chegozasht.tif
Screen Shot 2018-04-30 at 10.45.56.png
Screen Shot 2021-01-30 at 09.21.02.png
From The Devil Cover Leaflet 2.jpg
 Hedayat Cover.tif
Screen%20Shot%202018-04-30%20at%2010.55_
Screen Shot 2021-01-30 at 08.17.08.png
 Navacover for folded flyer.jpg
229d8f_92caf89e099e4ca79f010949a9947d7f.
Behboodi cover.tif
Screen Shot 2021-01-30 at 09.47.17.png
Rustam copy.tif
Monazam copy.tif
Ghamar Cover for Ad.jpg
book 4.tif
book 3.tif